Galeria Forum UMK

i…

Wystawa z okazji czterech rocznic

„i…”

Wystawa z okazji czterech rocznic

 

  • Projekt „Galerii Nad Wisłą”- jej lokacja i remont – rozpoczęcie 35 lat temu
  • Spotkania twórcze w cyklu „Sztuka w domu” – rozpoczęcie 30 lat temu
  • Działalność Fundacji Praktyk Artystycznych „i…” – rozpoczęcie 25 lat temu
  • Strefa Kultywacji Artystycznej PLANTA w Biskupicach – ustanowienie 10 lat temu

 

Tytułowy spójnik „i” jest jedynym w swej prostocie znakiem, którego mógłbym użyć do skutecznego powiązania ze sobą wymienionych wyżej zdarzeń w jeden, konsekwentny ciąg. Znak ten nie toleruje formuł zamkniętych. 25 lat temu użyłem litery „i” z wielokropkiem do nazwania fundacji, która statutowo afirmowała postawę otwartości w nierozerwalnym związku życia z twórczością. Dziś, w podsumowaniu tych okrągłych rocznicowo etapów, chciałbym jeszcze raz użyć spójnika „i”, stawiając go w tytule prezentowanej wystawy. Minęło wiele lat, zmieniły się standardy i normy. Zmienił się świat. W wystawie biorą jednak udział ci sami artyści co przed laty. Czy na tle zmian rysuje się jakieś continuum i jaką ma postać ? Czy stare wątki mogą być dla nas jeszcze inspirujące ? Jaka jest nasza kondycja i potencjał współtworzenia ?

Idea łączenia życia z twórczością i z działalnością organizacyjną była dla mnie kompasem już w szkole średniej, ale szansa na jej urzeczywistnienie pojawiła się w roku 1982. To wtedy znalazłem opuszczony, zrujnowany obiekt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 6 i postanowiłem adaptować go na cele mieszkalne i artystyczne. Miała tam powstać ’’Galeria Nad Wisłą’’ - zgodnie z wykreślonymi przeze mnie planami adaptacyjnymi, przyjętymi przez Urząd Miasta, wraz z decyzją o przekazaniu budynku za symboliczną złotówkę stronie zainteresowanej. Do współpracy zaprosiłem Mariana Stępaka, obecnie opiekuna galerii. Rozpoczął się ciężki i kosztowny dla mnie okres remontów, niestety przerwany na skutek braku wsparcia.

Pragnienia, których nie udało się spełnić „Nad Wisłą”, zacząłem realizować z żoną Iwoną w naszym nowym domu w Toruniu przy ul. Gorzowskiej 17.

Od chwili zamieszkania w nim, czyli od roku 1987 do 1990 zorganizowaliśmy kilka (siedem) kameralnych spotkań twórczych w cylku „Sztuka w domu”. W niewielkim gronie zaproszonych kolegów artystów i w domowej atmosferze, znajdowały swe miejsce zdarzenia nietypowe, nie raz o charakterze autopoznawczym i terapeutycznym, wyrażane zarówno słowem, gestem, jak i za pomocą formy plastycznej. Zbiegało się to w czasie z powszechnym bojkotem publicznych imprez artystycznych, gdy sztuka niezależna była tworzona i prezentowana nieformalnie.

Fundacja Praktyk Artystycznych „i…” powstała na gruncie poprzednich doświadczeń. Po latach postanowiłem powrócić do współpracy z Marianem Stępakiem, angażując go w roku 1992 do działalności w ramach Fundacji, z nadzieją na uruchomienie „Galerii Nad Wisłą” w roli zaplecza. Udało mi się dodatkowo, na okres kilku lat pozyskać od Zakładu Merinotex, do celów ekspozycyjnych przyległą halę.

Od 1992r. Fundacja zorganizowała szereg imprez artystycznych, głównie w ramach cyklu „Ogólnopolskich Spotkań Twórców” i „Wystaw Wielkanocnych”.

Oba te cykle miały często formę roboczych zjazdów twórców, zwieńczonych jedno-, dwu- lub trzydniową prezentacją dokonań w zakresie działań plastycznych, muzycznych i teatralnych. Uczestniczyło w nich zwykle kilku, a niekiedy kilkudziesięciu artystów reprezentujących różne dziedziny: plastycy, wyróżniający się studenci, muzycy, literaci, aktorzy, krytycy, filozofowie, teolodzy itp.

Temat spotkań służył zwykle jako wspólna płaszczyzna działań, a przede wszystkim jako źródło inspiracji. Każda tego typu impreza była pewnego rodzaju eksperymentem, z szerokim polem dla inicjatyw uczestników, z redukcją do minimum ingerencji kuratorskiej.

Po 10 latach intensywnej działalności, z powodów kadrowych, finansowych i lokalizacyjnych nastąpił regres. Bez efektywnego marketingu w nowej, rynkowej rzeczywistości, aktywność organizacyjna w formule oficjalnych, otwartych imprez, wyczerpała się. Miałem wrażenie, że pole prezentowanej powszechnie sztuki zamieniło się w ring. Jedyna sensowna ścieżka prowadziła mnie na obiecujący margines.

W roku 2008, wraz z drugą żoną Małgorzatą przeprowadziłem się z Torunia do wsi Biskupice w gminie Łubianka. Na hektarowym gospodarstwie uprawiamy ogród biodynamiczny i pracujemy twórczo. Co jakiś czas organizujemy spotkania towarzysko-artystyczne. Nazywamy nasze nowe miejsce strefą Kultywacji Artystycznej PLANTA.

W br. odbyły się tam m.in. dwie imprezy, wpisujące się w rocznicowe wydarzenia. Były to spotkania towarzysko-artystyczne „Pamiątka z nieba” i „Koncentracja letnia 2017″.

Prezentowana obecnie w Galerii Forum wystawa pt. ”i…” zaplanowana na przełomie roku 2017/18, celebruje okrągłe trzy rocznice przypadające w roku 2017 oraz okrągły przypadający na rok 2018 jubileusz ustanowienia przed dekadą strefy Kultywacji PLANTA. Ten ostatni fakt zostanie dodatkowo uczczony planowaną w galerii ZPAP wystawą „Koncentracja zimowa 2018 ”. Obie wystawy będą przez krótki czas dostępne równolegle w czaso-przestrzennym i znaczeniowym zespoleniu, reprezentowanym symbolicznie za pomocą litery „i”.

-Krzysztof Mazur

 

 

Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK,

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00